Studio 77 Agnieszka Ragan

1 adres firmy 59-307 Karczowiska
2 nip 6922348884
3 regon 022178494
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych; Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wydawanie książek; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność agencji reklamowych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Wychowanie przedszkolne; Szkoły podstawowe; Gimnazja; Licea ogólnokształcące; Licea profilowane; Technika; Szkoły policealne; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Działalność wspomagająca edukację; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;