Janusz Duchniak-Roboty Ziemne i Budowlane -"Bad-Kop"

1 adres firmy 59-223 KROTOSZYCE
2 nip 6912242109
3 regon 021470092
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa następująca po zbiorach; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową mostów i tuneli; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;