Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Kamila Kądziołka Kapłun

1 adres firmy 59-223 Krotoszyce
2 nip 6912379831
3 regon 021245426
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Hotele; Obiekty noclegowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Działalność agencji reklamowych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Działalność organizatorów turystyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;