"Bożko" Consulting Group Sebastian Bożko

1 adres firmy Jagiellońska 16, 59-230 Prochowice
2 nip 6912002291
3 regon 020400528
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Wytwarzanie energii elektrycznej; Przesyłanie energii elektrycznej; Dystrybucja energii elektrycznej; Handel energią elektryczną; Wytwarzanie paliw gazowych; Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym; Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Malowanie i szklenie; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;