Zakład Elektryczny "Elektro-Pro" Stanisław Kuczakowski

1 adres firmy 59-241 LEGNICKIE POLE
2 nip 6911027283
3 regon 390115270
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową mostów i tuneli; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;