Phu Fesco Duo Marek Fedorczuk

1 adres firmy ul. Łagodna 6, 59-216 Kunice
2 nip 6911254607
3 regon 390240740
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; Produkcja wyrobów ogniotrwałych; Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych; Produkcja cementu; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; Roboty związane z budową mostów i tuneli; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów;