Maciuś Handel i Usługi Artur Guściora

1 adres firmy ul.Władysława Sikorskiego 10B, 59-225 Chojnów
2 nip 6941517543
3 regon 021240110
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Zbieranie odpadów niebezpiecznych; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Tynkowanie; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;