Krzysztof Rudziak

1 adres firmy ul. Stefana Okrzei 6, 59-225 Chojnów
2 nip 6941255830
3 regon 390808027
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego); Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Ruchome placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;