Szalkon Justyna Bruchajzer

1 adres firmy Zachełmie 13, 58-562 Podgórzyn
2 nip 8331359957
3 regon 101102337
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych; Przesyłanie energii elektrycznej; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność taksówek osobowych; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Działalność obiektów sportowych; Pozostała działalność związana ze sportem; Fryzjerzy i kosmetyczki; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;