Samotnia Kazimiera Siemaszko

1 adres firmy ul. Na Śnieżkę 16, 58-550 Karpacz
2 nip 6111123499
3 regon 021199471
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Chów i hodowla pozostałych zwierząt; Drukowanie gazet; Pozostałe drukowanie; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; Działalność taksówek osobowych; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wydawanie książek; Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność związana z pakowaniem; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Nauka języków obcych; Działalność wspomagająca edukację; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Opieka dzienna nad dziećmi; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; Działalność obiektów sportowych; Działalność klubów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;