Farma Kultury Norbert Podwiński

1 adres firmy 58-512 Stara Kamienica
2 nip 6111120383
3 regon 230336644
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Rozmnażanie roślin; Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność taksówek osobowych; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność w zakresie architektury; Działalność fotograficzna; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;