Natalia Kozdra Ekokobieta

1 adres firmy ul. Dębowa 3, 58-573 Piechowice
2 nip 6112691283
3 regon 021222572
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; Działalność pozostałych agencji transportowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność związana z tłumaczeniami; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;