1) Hotel "Las Piechowice" Eugeniusz Zielenkiewicz w Upadłości Likwidacyjnej 2) Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe "Las" Eugeniusz Zielenkiewicz w Upadłości Likwidacyjnej

1 adres firmy ul. Turystyczna 8, 58-573 Piechowice
2 nip 6110153618
3 regon 230173403
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Hotele; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badanie rynku i opinii publicznej; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Działalność organizatorów turystyki; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;