Elektron Krzysztof Mięgoć

1 adres firmy UL. NOWOTKI 27, 58-573 PIECHOWICE
2 nip 6111612732
3 regon 021492857
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja elementów elektronicznych; Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność wspomagająca edukację;