Doradztwo Finansowo-Inwestycyjne Danielski Dariusz

1 adres firmy --- 35A, 58-508 Jelenia Góra
2 nip 6112127743
3 regon 231119854
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z leśnictwem; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Naprawa i konserwacja maszyn; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;