Witold Bobecki

1 adres firmy 58-508 Jelenia Góra
2 nip 8861213032
3 regon 021538246
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z leśnictwem; Wydobywanie węgla kamiennego; Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu); Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych; Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa; Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Hotele; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Nauka języków obcych; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;