K&K Business Group Sylwia Koperek

1 adres firmy 58-512 Rybnica
2 nip 6112443711
3 regon 021048186
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Przygotowanie terenu pod budowę; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność agencji informacyjnych; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;