Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Filipski Adam

1 adres firmy ul. Graniczna, 58-521 Jeżów Sudecki
2 nip 6110101389
3 regon 003285983
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wydobywanie węgla kamiennego; Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu); Górnictwo ropy naftowej; Górnictwo gazu ziemnego; Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów; Wydobywanie torfu; Wydobywanie soli; Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego; Produkcja przypraw; Produkcja barwników i pigmentów; Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja włókien chemicznych; Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych; Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; Dystrybucja energii elektrycznej; POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;