Techbox Jarosław Swebodziński

1 adres firmy ul.Sułkowskiego 4, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6111018265
3 regon 230293998
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja maszyn; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;