P.H.U. "Ekoturist" Roman Krukowski

1 adres firmy ul.Tokarska 11, 58-533 Bukowiec
2 nip 6111546231
3 regon 021585790
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wydawanie książek; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność fotograficzna; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;