Time4Green Piotr Makarowski

1 adres firmy ul. 11 Listopada 24D, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 6971930621
3 regon 021552654
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Pozostałe drukowanie; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Demontaż wyrobów zużytych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Przygotowywanie i podawanie napojów; Wydawanie książek; Pozostała działalność wydawnicza; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność organizatorów turystyki; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność centrów telefonicznych (call center); Opieka dzienna nad dziećmi; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; Fryzjerzy i kosmetyczki; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;