Firma Usługowa Artur Dobrowolski

1 adres firmy 58-534 Ściegny
2 nip 6112174659
3 regon 230483701
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Zbieranie odpadów niebezpiecznych; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; Roboty związane z budową mostów i tuneli; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Pozostałe sprzątanie;