Jansen Industrial Investments Barbara Jansen

1 adres firmy ul. Demokratów 24, 58-520 Janowice Wielkie
2 nip 6112415146
3 regon 231082795
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; Naprawa i konserwacja maszyn; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostałe badania i analizy techniczne; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;