Servermaster Maciej Ślusarczyk

1 adres firmy ul.Chłopska 6A, 58-520 Janowice Wielkie
2 nip 6110001825
3 regon 230313749
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Produkcja zamków i zawiasów; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Działalność związana z oprogramowaniem; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność agencji informacyjnych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;