Jędrzej Wasiak Poniatowski Info Consulting

1 adres firmy 58-520 Janowice Wielkie
2 nip 8992229559
3 regon 932842507
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja artykułów piśmiennych; Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność organizatorów turystyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z pakowaniem; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;