Jacenko Waldemar Fhu Biotech

1 adres firmy ul. Jeleniogórska 20, 58-530 Kowary
2 nip 6111050464
3 regon 230489796
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; Naprawa i konserwacja maszyn; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; Roboty związane z budową mostów i tuneli; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność związana z oprogramowaniem; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;