Co nowego w gminie

Co nowego w gminie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Jeśli środki budżetu pozwolą, to w ciągu najbliższych 2-3 lat gmina Bolesławiec powinna uporać się z problemami, związanymi z wodociągowaniem wsi.
Stworzony przed laty program wodociągania wsi jest konsekwentnie i z uporem realizowany.
W działaniach tych liczy się również przychylność i pomoc finansowa ze strony Wojewody Jeleniogórskiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim. Program wodociągania wsi uzyskał również pełne poparcie Rady Gminy.
Na sesji Rady Gminy w dniu 14 października br. radni zaakceptowali wniosek Wójta Gminy o rozpoczęcie jeszcze w roku bieżącym wodociągania wsi Dobra. Zgodnie z wcześniejszymi planami, wieś Dobra zostanie włączona do sieci wodociągowej miasta Bolesławca, w rejonie osiedla Kwiatowe. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy, gmina wiejska Bolesławiec partycypuje w budowie rurociągu tranzytowego relacji od stacji ujęć wody w Rakowicach do ulicy Wojska Polskiego, w wysokości 500 mln złotych, uzyskując w zamian możliwość wpięcia wsi Dobra do sieci wodociągowej miasta. Świadczy to o dobrze układającej się współpracy pomiędzy zainteresowanymi samorządami dla dobra ich mieszkańców.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to. ok 80-ciu odbiorców w Dobrej do końca I półrocza przyszłego roku będzie mieć wodę z kranu. Pod koniec października br. zostanie wyłoniony w drodze przetargu wykonawca na budowę ok. 5 km sieci wodociągowej tranzytowej i rozdzielczej. Przyłącza do budynków wykonają mieszkańcy na własny koszt i własnym staraniem. Jeśli wszyscy mieszkańcy zdecydują się, to będzie szansa wykonania przez wykonawcę sieci przyłączy do budynków w oparciu o wynegocjowaną stawkę ryczałtową za jedno przyłącze. Byłoby to taniej i szybciej, dlatego też dajemy mieszkańcom propozycję pod rozwagę. Gra jest warta świeczki.
Nie tylko mieszkańcy Dobrej będą się cieszyć z wody w kranach. Podobną szansę mają też mieszkańcy Trzebienia, Trzebienia Małego, Parkoszowa i Golnic. Oby tylko uzyskali przychylność ze strony radnych przy konstrukcji budżetu gminy na rok przyszły oraz żeby wystarczyło pieniędzy, to wysychające studnie nie będą nam już straszne.
W II półroczu br. rozpoczęte zostały realizacje dwóch zadań inwestycyjnych.
Gazyfikacja wsi Łaziska prowadzona jest dwuetapowo. I etap polega na wykonaniu 2 km gazociągu średniego ciśnienia relacji Bolesławiec-Kruszyn, wraz z budową stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia. Termin realizacji określony został do 31 grudnia br. W II etapie przewiduje się budowę sieci tranzytowej średniego ciśnienia relacji Kruszyn-Łaziska o łącznej długości ok. 7 km, w terminie do 31 marca 1994 r.
Inwestorem-koordynatorem zadania jest Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu, przygotowujący inwestycję pod względem organizacyjnym i technicznym oraz sprawujący wspólnie z Zarządem Gminy nadzór nad przebiegiem realizacji zadania.
Koszty realizacji zostały podzielone pomiędzy strony według wynegocjowanych warunków umowy. Wykonawcą I i II etapu jest Przedsiębiorstwo "POLTECH" w Jeleniej Górze, wyłonione w drodze przetargu. Współudział w realizacji II etapu zadeklarował Społeczny Komitet Gazyfikacji Wsi Łaziska, który sfinansuje w całości koszt przyłączy do budynków.
Dnia 5 października br. przeprowadzony został przetarg na wyłonienie wykonawcy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie. Do przetargu przystąpiło sześciu oferentów z Bolesławca, Zielonej Góry, Nowogrodźca i Lubina, spośród których Komisja Przetargowa wybrała na wykonawcę zadania firmę ALPO w Zielonej Górze. Firma zaoferowała kwotę 3,4 mld zł, okres realizacji do 30 maja 1994 r. i okres rękojmi wynoszący 3 lata.
Autorem dokumentacji technicznej na budowę sali są Pracownie Konserwacji Zabytków we Wrocławiu. Projekt obejmuje wybudowanie sali sportowej wraz z kotłownią, łącznie z włączeniem budowanego obiektu do istniejącego budynku szkoły.
Projekt zyskał uznanie w oczach zarówno nauczycieli, jak i uczniów tej szkoły.