Oby tak było

Oby tak było
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej udzielił nam odpowiedzi na notatkę w sprawie utrzymywania czystości na klatkach. Treść w całości zamieszczamy, dziękując Panu Dyrektorowi za poważne potraktowanie sygnału:
- Odpowiadając na notatkę prasową przekazaną nam przy piśmie z dnia 23.09.1993 r.
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje: Każdy sprzątacz zatrudniony w naszym Zakładzie obsługuje 12 – 14 klatek schodowych w budynkach 3 – 4 piętrowych.
Do zakresu obowiązków tej grupy pracowników m.in. należą: – codzienne zamiatanie klatek schodowych, chodników, placów i dróg osiedlowych,
- mycie klatek schodowych przynajmniej jeden raz w miesiącu,
- pielęgnacja zieleni przydomowej.
Celem wzmożenia dyscypliny pracy sprzątaczy oraz uzyskania w miarę dobrych wyników na odcinku utrzymywania porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu, wprowadzono zasadę codziennej kontroli. Pracownicy nadzorujący pracę sprzątaczy sprawdzają poszczególne rejony po czym odbywają się spotkania ze wszystkimi sprzątaczkami. W czasie tych spotkań dokonuje się oceny pracy sprzątaczy z uwzględnieniem informacji i sygnałów uzyskiwanych od lokatorów. Wobec pracowników nienależycie wykonujących swoje obowiązki stosowane są sankcje w postaci potrącenia premii oraz kar dyscyplinarnych.
W bieżącym roku za niewłaściwe wykonywanie obowiązków potrącono premią 15 sprzątaczom, natomiast dziewięciu zwolniono z pracy. Zawód sprzątacza związany jest ze stosunkowo niskim prestiżem, co powoduje, że do pracy na tych stanowiskach zgłaszają się ludzie delikatnie mówiąc nie nawykli do solidnej pracy. Przy stosowaniu sankcji brana jest pod uwagę także okoliczność, że sprzątacze mają stosunkowo duże rejony, tzn. dużą ilość klatek schodowych i posesji do sprzątania, a zwiększenie zatrudnienia nie jest możliwe z uwagi na trudną sytuację finansową zakładu.
Kierownictwo Zakładu może zareagować tylko na konkretne sygnały dotyczące niewłaściwego stanu sanitarnego klatki schodowej, podczas gdy z treści nadesłanej notatki prasowej nie wynika w których budynkach i w jakim czasie klatki schodowe były niewłaściwie posprzątane.
(Pismo podpisał Dyrektor mgr inż. Ryszard Czarniecki).
Od redakcji: Prosimy o zainteresowanie się klatką schodową np. przy ul. Rynek 6.