Budżet gminy na 1995 rok

Budżet gminy na 1995 rok
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Plan budżetu w swych ogólnych założeniach wynika z uchwalonego Planu działania Rady Gminy w bieżącej kadencji.
Przyjęty do realizacji przez Radę tegoroczny budżet oszacowany został po stronie dochodów w kwocie 37,650 mln zł, natomiast znacznie wyżej zaplanowane zostały wydatki budżetowe, zamykają się kwotą 47,200 mln zł. Powstały deficyt budżetu wyniesie 9,550 mln zł i różnicę tę przewiduje się pokryć z nadwyżki budżetowej za 1994 rok.
Do głównych źródeł dochodów budżetowych zaliczyć należy, podobnie jak w latach ubiegłych, podatki i opłaty od osób fizycznych, prawnych i jednostek nic posiadających osobowości prawnej: podatek od nieruchomości, udziały gminy w podatku dochodowym, podatek rolny i podatek od środków transportowych.
Najniższą pozycją w dochodach budżetowych będzie kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa, stanowiąca niecałe 3 procent ogółu planowanych przychodów.
Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o wnioski i propozycje zgłoszone w imieniu mieszkańców przez radnych i sołtysów oraz kierownictwo Urzędu i jednostek organizacyjnych, podległych Radzie Gminy.
Dominującą pozycją w ogólnej strukturze wydatków budżetowych są inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane, których planowana wielkość wynosi aż 5X procent planu wydatków.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaliczyć należy:
a)inwestycje kontynuowane:
-budowa sali gimnastycznej przy szkole w Ocicach,
-wodociągowanie wsi Suszki,
-kanalizacja wsi Nowe Jaroszowicc,
-gazyfikacja wsi Dobra i Łąka oraz III etap gazociągu Kruszyn-Łaziska,
-budowa sali sportowej dla LZS Brzeźnik (zakup materiałów)
b)inwestycje noworozpoczynane:
-wodociągowanie wsi Chościszowice i Stara Oleszna-Kozłów,
-opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji wsi Kruszyn-Łaziska i Trzebień oraz dokumentacji na budowę sal gimnastycznych dla wsi Kruszyn, Kraśnik Dolny i Żeliszów,
-budowa sali wiejskiej dla wsi Otok,
-partycypacja w kosztach budowy mostu we wsi Krępnica oraz zatoczek autobusowych przy drogach krajowych, modernizacja kotłowni przy szkole w Łaziskach,
-koszty powołania i organizacji bazy zakładu komunalnego.
W ramach działalności bieżącej przewidziana jest realizacja m.in. następującego zakresu zadań:
-popieranie produkcji roślinnej i zwierzęcej, utrzymanie urządzeń melioracyjnych, działalność w zakresie leśnictwa,
-modernizacja dróg gminnych poprzez zapewnienie nawierzchni asfaltowej na drogach o łącznej dł. ok. 5-5,5 km oraz podbudowa kamienna i nawierzchnia żwirowa na drogach o dł. 5-5,5 km.
-dofinansowanie komunikacji MZK,
-opłata za energię elektryczna, w oświetleniu ulicznym,
-remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych,
-funkcjonowanie OSP – organizacja punktów gaśniczych,
-finansowanie działalności bieżącej oddziałów przedszkolnych,
-remonty bieżące szkół, wynajem basenu,
-finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w tym świetlic,
-dofinansowanie bieżącej działalności Wiejskich Ośrodków Zdrowia,
-realizacja zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie opieki społecznej,
-działalność bieżąca Rady Gminy i jej organów oraz Urzędu Gminy.
Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska istnieje możliwość stworzenia na szczeblu gminy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody tego Funduszu stanowią opłaty ponoszone przez jednostki organizacyjne za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów).
Na podstawie uchwalonego planu dochodów i wydatków Funduszu szacuje się wypracowanie dochodów w kwocie ok. X,X mld zł, które to środki przewiduje się przeznaczyć na realizację zadań służących ochronie środowiska:
-zadania inwestycyjne i modernizacyjne, służące ochronie środowiska w dziedzinie ochrony powietrza, gleby i wody,
-edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
-sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej.
Realizacja zaprezentowanego "Programu działania" Rady Gminy na najbliższą kadencję oraz "Planu budżetu" i "Planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska" na rok 1995 uzależniona będzie w głównej mierze od posiadanych środków finansowych gminy.
Należy wyrazić nadzieję, iż nakreślone w tych planach ambitne cele i zamierzenia zostaną w pełni zrealizowane, a zaangażowaniem i pomocą w ich realizacji wykażą się radni, rady sołeckie, mieszkańcy wsi oraz wszyscy zainteresowani rozwojem gminy.