Program kadencyjny Rady Gminy Bolesławiec na lata 1994-1998

Program kadencyjny Rady Gminy Bolesławiec na lata 1994-1998
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku Rada Gminy Bolesławiec podjęła m.in.następujące uchwały w sprawach:
1) uchwalenia Programu działania Rady Gminy na lata 1994-98,
2)budżetu gminy na rok 1995,
3) zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1995 rok.
Rada Gminy w uchwalonym Programie działania określiła główne kierunki rozwoju gminy na najbliższe lata. Przygotowując ten dokument Rada wyszła z założenia, że przyjęcie Programu na początku kadencji pozwoli określić, jakie kierunki rozwoju gminy uznane zostaną za priorytetowe, ze względu na dobro ogółu mieszkańców gminy.
W oparciu o ten Program możliwe będzie opracowywanie szczegółowych planów rocznych, w których zawarte zostaną zadania wynikające z długofalowych zamierzeń gminy. Pozwoli to także na określanie kolejności realizowanych zadań, która wynikać będzie z przesłanek wyłącznie racjonalnych i ekonomicznych oraz oddolnej inicjatywy i aktywności mieszkańców.
W Programie uwzględniono zarówno zadania wynikające z wcześniej podjętych i konsekwentnie realizowanych działań inwestycyjnych, jak też rozpoczętych nowych inwestycji, mających na celu szybkie rozwiązanie określonych problemów gminy.
Zakłada on, że realizacja nowych inwestycji winna być poprzedzona opracowaniem ogólnych koncepcji, określających relacje ekonomiczne źródła finansowania, które zdecydują o kolejności ich wykonania.
Omawiając szerzej założenia programowe na najbliższą kadencję zaznaczyć należy, iż w okresie tym nie nakłada się zmniejszenia tempa i zakresu inwestycji gminnych pod warunkiem:
-utrzymania na dotychczasowym lub wyższym poziomie dochodów gminy,
-właściwego przygotowania cyklu inwestycyjnego zadań,
-wzmocnienia kadrowego i sprzętowego służb inwestycyjnych.
Do najważniejszych działań zmierzających do odczuwalnej poprawy warunków bytowych ludności, planowanych w ciągu nadchodzących 4-ch lat, zaliczyć należy:
-zakończenie wodociągowania gminy oraz wynegocjowanie wspólnie z Radą Miasta warunków komunalizacji majątku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i administrowania tym mieniem,
-porządkowanie gospodarki leśnej, ochrona zasobów leśnych przed zanieczyszczeniem i dewastacją,
-kontynuacja modernizacji dróg poprzez budowę ciągów komunikacyjnych łączących wsie oraz dróg położonych w obrębie zabudowy wsi, budowa zatoczek i chodników wzdłuż głównych tras, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach,
-kontynuacja rozpoczętych działań zmierzających do objęcia gminy kompleksową telefonizacją, w ramach nawiązanej współpracy z Zarządem Okręgu Telekomunikacji Polskiej S.A. we Wrocławiu,
-realizacja działań proekologicznych w gospodarce komunalnej, zmierzających do ochrony powietrza (realizacja programu gazyfikacji wsi), gleby (uporządkowanie problemu gospodarki ściekami) – biorąc pod uwagę opinie społeczności gminnej oraz fakt, że inwestycje kanalizacyjne są 2 razy droższe od gazowych, Rada Gminy ustaliła priorytet dla kontynuacji inwestycji gazowych, dla których ponadto jest szansa pozyskania dodatkowych środków na ich realizację. Uznano, że inwestycje kanalizacyjne również winny być realizowane, ale w pierwszej kolejności we wsiach najbardziej zurbanizowanych, o zwartej zabudowie mieszkalnej. W celu rozwiązania problemu gospodarki odpadami, należy podjąć wspólne działania z Radą Miasta, szukając rozwiązań kompleksowych dla miasta i gminy,
-poszukiwanie najbardziej ekonomicznego rozwiązania problemu komunikacji zbiorowej w gminie,
-prowadzenie niezbędnych remontów zabezpieczających budynki komunalne przed ich dalszą dekapitalizacją (remonty dachów, obróbek blacharskich, klatek schodowych, a w perspektywie remonty elewacji),
-rozwiązywanie kompleksowe problemu prawidłowego zabezpieczenia p.poż. poprzez tworzenie wiejskich punktów gaśniczych,
-kontynuowanie i zakończenie remontów i modernizacji placówek oświatowych, nie objętych wcześniej remontami, rozwiązanie problemów lokalowych szkół, głównie w Kraśniku Górnym, Brzeźniku i Dobrej, kontynuacja programu budowy sal gimnastycznych,
-prowadzenie działalności merytorycznej przez istniejące w gminie placówki kultury, wspieranie inicjatyw oddolnych w zakresie kultury oraz remonty istniejącej bazy kulturalno-oświatowej,
-finansowanie kosztów funkcjonowania wiejskich ośrodków zdrowia na dotychczasowych zasadach,
-ukierunkowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy współpracy radnych i sołtysów, na objęcie pomocą społeczną osób, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej oraz poszerzenie, kosztem wypłat pieniężnych, form pomocy w naturze.