Budżet gminy po trzech kwartałach 1993

Budżet gminy po trzech kwartałach 1993
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Spośród zaplanowanych na rok bieżący zadań planu zdołano wykonać w znacznym stopniu prace inwestycyjno-remontowe, rozszerzając jednocześnie zakres zadań, przyjętych do realizacji do końca bieżącego roku. Działanie takie było możliwe dzięki prawidłowej realizacji wpływów podatkowych oraz skutecznym zabiegom, mającym na celu pozyskanie dodatkowych środków budżetowych. Należały do nich m.in. negocjacje korzystnych stawek na realizację zadań, prowadzonych w formie przetargu, zawieranie porozumień z instytucjami i przedsiębiorstwami, zainteresowanymi partypacją w realizaji zadań na terenie gminy, a także gromadzenie zbędnych w określonym czasie środków na lokatach terminowych.
Rada Gminy zatwierdziła na początku lipca proponowane rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań planowych, w związku z wypracowaniem na ich realizację dodatkowych środków finansowych.
Plan budżetu po I półroczu br. zwiększony został o dodatkową kwotę ok.5,5 mld zł po stronie dochodów i wydatków. Z ważniejszych zadań wykonanych w omawianym okresie wymienić należy następująco:
1. budowa sieci głównej wodociągu zbiorczego dla wsi i kolonia Ocice-Kraszowice-Nowa,
2. wykonanie wodociągu tranzytowego dla wsi Stare Jaroszowice-Nowe Jaroszowice,
3. przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na budowę wodociągu dla wsi Trzebień-Trzebień Mały-Parkoszów oraz dla wsi Dobra,
4. modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na łącznej długości ok.2,7 km we wsiach. Łąka, Bożejowice, Ocice, Kraśnik Dolny-Kraśnik Górny położenie nawierzchni utwardzonej kamiennej na drodze Kraszowice-Suszki o długości 1,6 km wraz z naprawą drogi Nowe Jaroszowice-Kraszowice oraz regeneracja nawierzchni bitumicznej dróg wykonanych w latach ubiegłych; w trakcie realizacji znajduje się utwardzenie kamieniem drogi na trasie Krępnica-Golnice,
5. gmina partycypowała w kosztach budowy odcinka drogi asfaltowej na trasie Bolesławiec-Krępnica 0 długości 2,6 km z naprawą ubytków w nawierzchni na drogach wojewódzkich w kilku miejscowościach,
6. wykonana została dokumentacja techniczna na realizację planowanego w br. I i II etapu gazyfikacji wsi Łaziska oraz rozpoczęte zostały prace przy opracowaniu dokumentacji na budowę gazociągu dla wsi Dobra,
7. prowadzona była działalność bieżąca w dziedzinie gospodarki komunalnej (konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, porządkowanie wiejskich punktów gromadzenia odpadów, dotowanie komunikacji PKS i MZK wraz z partycypacją w kosztach zakupu 2-ch autobusów dla MZK, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy oraz nabywanie na mienie gminy nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych),
8. Prace remontowe budynków mieszkalnych komunalnych we wsiach Żeliszów, Łaziska, Kraśnik Górny i Kruszyn oraz remont budynku w Trzebieniu, z przeznaczeniem na mieszkanie ula rodziny nauczycielskiej, w związku z jej wykwaterowaniem z obiektu szkoły w Dąbrowie,
9.finansowanie działalności bieżącej OSP,
10.wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krępnicy na cele rekreacji i wypoczynku,
11. wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, finansowanie dowozu dzieci do szkół, wynajem basenu do nauki pływania,
12. remonty obiektów szkolnych, w tym głównie remonty kapitalne szkół podstawowych w Dąbrowie i Żeliszowie oraz prace zabezpieczające i budowlane w Trzebieniu (szkoła poradziecka), Ocicach (budynek poszkolny). Starych Jaroszowicach i obiektach pozostałych; przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na budowę nowego boiska sportowego przy szkole poradzieckiej w Trzebieniu,
13. w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja na budowę sal gimnastycznych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy jednego z obiektów jeszcze w br.,
14. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował zgodnie z planem szereg imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, obejmujących swym zasięgiem teren całej gminy, adresowanych głównie do dzieci i młodzieży,
15. zorganizowany został letni wypoczynek dla młodzieży w formie 3 turnusowego obozu w Parkoszowie, dla 300-tu uczestników (gmina zapewniła bezpłatny dowóz dzieci, finansowała koszt organizacji i częściowy koszt pobytu młodzieży na obozie),
16. wykonane zostały prace remontowe placówek kultury w Nowej Wsi i Kruszynie,
17.gmina dotowała bieżące utrzymanie Wiejskich Ośrodków Zdrowia oraz zakupiła 2 unity i 3 lampy do lakowania zębów dla WOZ w Dąbrowie, Kraszowicach i Kraśniku Dolnym, a także partycypowała w zakupie USG serca,
18.w ramach zadań własnych gminy przyznana została pomoc dla podopiecznych w formie zasiłków celowych,
19.przystąpiono do planowego remontu budynku administracyjnego Urzędu Gminy, związanego ze zmianą sposobu ogrzewania obiektu, wykonaniem elewacji i malowania wewnętrznego.
20.mieszkańcy Kruszyna realizują w ramach czynu społecznego planowaną budowę domu przedpogrzebowego.
Nie zdołano rozpocząć planowanej realizacji dwóch kierunków telefonizacji gminy (Trzebień i Stare Jaroszowice ) mimo prowadzonych wielomiesięcznych rozmów z Dyrekcją Telekomunikacji Polskiej S.A. w Jeleniej Górze. Aktualnie podjęte zostały negocjacje z innym operatorem sieci – Fundacją SILESIA.
Przedstawiona informacja jest jedynie skrótowym podsumowaniem wykonanych w trakcie dziewięciu miesięcy br. prac na terenie gminy, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Zrealizowane prace prowadzone były przy wydatnym współudziale i zaangażowaniu rad sołeckich, samorządów wsi oraz zainteresowanych zakładów pracy i instytucji.