Drogi i dróżki w gminie

Drogi i dróżki w gminie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Ze względu na swą rozległość gmina Bolesławiec posiada rozbudowaną sieć dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych, zakładowych oraz środowiskowych i polnych.
Do zarządców poszczególnych kategorii dróg należy dbanie o ich utrzymanie, polegające głównie na prowadzeniu systematycznych remontów i modernizacji. Zgodnie z ustawą utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych leży w gestii Rady Gminy.
Modernizacja dróg gminnych, uwzględniająca w znacznym stopniu wnioski i propozycje mieszkańców, prowadzona jest głównie pod kątem tworzenia w gminie ciągów komunikacyjnych dróg utwardzonych na terenie wsi oraz dróg łączących miejscowości. W ten sposób poprawie ulega stan istniejących dróg, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie.
Od kilku lat prowadzone jest asfaltowanie dróg gminnych w miejsce dotychczasowego utwardzania kamieniem otaczakiem, żużlem lub żwirem. Nastąpiła w ten sposób odczuwalna poprawa jakości modernizowanych dróg, mimo iż wyraźnie wzrosły ceny nakładów finansowych na remonty nawierzchni i zmniejszył się za kres robót. Plan na rok bieżący za kładą wykonanie ogółem około 12 km dróg, w tym 6-6,5 km o nawierzchni asfaltowej.
Asfaltowanie nawierzchni prze widziane zostało we wsiach: Dąbrowa, Chościszowice, Kruszyn, Trzebień - Trzebień Mały, Kozłów, Rakowice - Otok, Ociec oraz asfaltowanie zatoczek MZK w Łaziskach i Kruszynie.
Wykonanie nawierzchni z kamienia zaplanowane zostało w Bożejowicach, Kraśniku Dolnym, Kraśniku Górnym i Brzeźniku.
W I półroczu wykonany został zakres planowanych remontów na drogach o długości 7,6 km, w tym asfalt na długości 3,6 km. Prace obejmowały wykonanie podbudowy kamiennej oraz ułożenie dywaników asfaltowych.
Przewiduje się, iż w miarę po siadanych środków finansowych w II półroczu, zakres remontowa nych odcinków dróg może zwięk szyć się do około 17 km. Możliwe to będzie pod warunkiem wsparcia budżetu gminy środka mi Wojewódzkiego Funduszu Re kultywacji i Ochrony Gruntów Rolnych.
Podbudowa dróg gminnych pro wadzona jest systemem gospodar czym z udziałem środków finan sowych samorządów wiejskich.
W celu obniżenia kosztów wykonawstwa dróg, wyłonieni zostali w bieżącym roku w drodze przetargu wykonawcy, oferujący konkurencyjne stawki, a jed nocześnie spełniający wymogi zrealizowania zleconych prac według obowiązującej procedury i technologii.
Na wykonawców podbudowy dróg gminnych wybrani zostali: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ocicach oraz Spółka Cywilna "Rekord" Do wykonywania podbudowy używane jest kruszywo, pobierane z pobliskiej żwirowni w rejonie Bolesławca oraz z Wilczej Góry. Surowiec ten do starczany jest nieodpałtnie w ilościach ustalonych w porozumieniu, jakie zostało zawarte przez gminę z Zielonogórskimi Kopalniami Surowców Mineralnych.
Także poczynając od bieżącego roku, korzystamy dodatkowo z usług Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, które równolegle z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych DROBUD w Lwówku Śląskim, wykonuje nawierzchnie asfaltowe. Przedsiębiorstwo DRO-BUD prowadzi również remont kapitalny mostu na rzece Bóbr we wsi Parkoszów.
Mając na względzie ograniczone środki finansowe zarządców dróg krajowych i wojewódzkich oraz określone potrzeby remontu we, występujące na tych odcinkach, przewidziane zostały w budżecie gminy nakłady na wsparcie tych prac, polegające głównie na budowie chodników i zatoczek autobusowych wraz z oświetleniem dróg i przystanków, m.in. we wsiach Kruszyn, Brzeźnik, Dąbrowa, Trzebień, Kozłów, Łaziska i Suszki. Realizacja tych prac winna przyczynić się do utrzymania płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa na tych odcinkach dróg.
Wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac wymagać będzie znacznego wysiłku i zaangażowania ze strony wszystkich zainteresowanych oraz służb odpowiedzialnych za stan dróg w gminie.