"Animo" – ożywiać, darzyć

fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Aktem Notarialnym 2 kwietnia 1992 r. powołana została prywatna Fundacja Ochrony Zdrowia "ANIMO" z siedzibą w Bolesławcu - adres tymczasowy: Bolesławiec, ul. Piastów 19/2, tel. 82-40.
Fundacja została powołana przez: mgr Lucynę Dygas, lek. med. Bogdana Dygasa, mgr Danutę Bygas-Ostrowską, mgr inż. Wojciecha Ostrowskiego, lek. med. Jerzego Kaczyńskiego, Władysławę Tarczyńską, lek. med. Krystynę Ratajską, lek. med. Józefa Kupkę, mgr inż. Dariusza Fułka i mgr Marię Fułek.
Na I walnym zgromadzeniu wybrano władze Fundacji, powierzając funkcję prezesa Lucynie Dygas, wiceprezesa - Bogdanowi Dygasowi, głównej księgowej - Władysławie Tarczyńskiej, sekretarza Marii Fułek. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Jerzy Kaczyński, zastępcą przewodniczącego Banuta Dygas-Ostrowska, sekretarzem - Józef Kupka.
Głównym celem Fundacji jest udzielanie specjalistycznej pomocy medycznej, oddziaływanie profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia i środowiska, rehabilitacja oraz pomoc w uzyskiwaniu niezbędnego sprzętu ortopedycznego, szczególnie dla inwalidów narządów ruchu. W miarę rozwoju Fundacji w dalszej kolejności prowadzenie hospicjum oraz ośrodków rehabilitacyjno – terapeutycznych. Cele Fundacji zamierzamy realizować poprzez nabywanie praw majątkowych i środków finansowych z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, funduszy uzyskiwanych z wpłat członkówskich, działalności gospodarczej.
Idea powołania Fundacji jest prostą konsekwencją prawdy oczywistej, iż życie i zdrowie człowieka to wartość najwyższa. Fundacja stanowi alternatywną próbę, w oparciu o solidaryzm społeczny, umożliwienie, szczególnie osobom najuboższym, przewlekle chorym, inwalidom i rencistom dostępu do specjalistycznego poradnictwa lekarskiego, psychologiczne go i pielęgniarskiego. Mamy świadomość, że działalność Fundacji nie zastąpi systemowych rozwiązań opieki zdrowotnej. Nie jest również konkurencją dla innych form usług medycznych takich jak prywatne, czy spółdzielcze.
Prowadzona reorganizacja służby zdrowia, której skutki społeczne są jeszcze do końca nieznane, być może znajdzie rozwiązanie dla problemów pro filaktyki i ochrony zdrowia ludności. Przydzielane aktualnie na działalność medyczną fundusze budżetowe pozwalają właściwie na finansowanie tzw. "minimum medycznego" w postaci podstawowej opieki lekarskiej, leczenia chorób zakaźnych i przypadków bezpośrednio ratujących życie. Konieczność oszczędzania skutkować będzie tendencjami znacznego ograniczania dostępności większości społeczeństwa do najbardziej pożądanej i oczekiwanej przez pacjentów specjalistycznej pomocy medycznej.
Statut Fundacji przewiduje dla potencjalnych darczyńców określone prawa i przywileje członkowskie, co w sposób bardziej szczegółowy postaramy się w formie Ankiety - Deklaracji rozpowszechnić wśród za interesowanych naszą działalnością mieszkańców, licząc na zrozumienie, wsparcie finansowe, rzeczowe i moralne, życzliwe rady oraz uwagi krytyczne. Nadmieniamy, że wspomniane uprzednio uprawnienia Fundacji do szeroko pojętej działalności gospodarczej mogą stworzyć szansę zatrudnienia z preferencjami dla osób niepełnosprawnych, wysoko kwalifikowanych specjalistów pozostają cych bez pracy, fachowców reprezentujących różne zawody, a nawet bez kwalifikacji.
Fundacja ze względu na szczegółowo określone statutem cele uwzględnia ścisłą współpracę z władzami miejskimi, samorządowymi, dyrekcją ZOZ, Woj. Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, instytucjami wyższej użyteczności społecznej oraz indywidualnie z każdą osobą dla której los innych ludzi, poza własnym, nie jest obojętny.