Wiejskie wodociągi

Wiejskie wodociągi
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Mieszkańcy gminy w sposób szczególnie dotkliwy odczuwali w minionych latach pogłębiający się deficyt wody, jako skutek m.in. prowadzonej przez przemysł wydobywczy eksploatacji złóż. Zanik wody w studniach znacznie utrud niał prowadzenie produkcji rolniczej oraz stanowił uciążliwość w codziennym życiu mieszkańców.
Podjęte na szeroką skalę wodociągowanie wsi miało głównie na celu złagodzenie istniejącego deficytu wody i zapewnienie odpowiednich warunków życia i pracy społeczeństwa wiejskiego. W pierwszej kolejności objęte zostały wodociągowaniem te miejscowości, gdzie deficyt wody był największy. Budowa wodociągów, prowadzona w ramach wojewódzkich zadań inwestycyjnych, finansowana była dotychczas z budżetu państwa, przy częściowym wsparciu zainteresowanych mieszkańców. Poczynając od bieżącego roku realizacja inwestycji wodociągowych przebiega na innych, zasadach, gdyż w całości prowadzona jest w ramach środków finansowych Rady Gminy, jako inwestora zadania.
W bieżącym roku, zgodnie z ustaleniami planu, przystąpiono do budowy wodociągu wiejskiego w rejonie zachodnim gminy, we wsi Brzeźnik, gdzie w ostatnich latach niedobór wody stał się poważnym problemem dla miejscowej ludności. Zanik wody w studniach nastąpił w 50-procentach gospodarstw, a w pozostałych poziom wody znacznie się obniżył. Mieszkańcy dowożą wodę beczkowozami z rzeki Bóbr oraz z sąsiednich miejscowości, położonych w odległości do 5 km.
Realizując decyzję Zarządu Gminy o wyborze wykonawcy wodociągu w drodze przetargu, zorganizowany został dwuetapowy przetarg ograniczony na wykona nie inwestycji. Spośród 43 ofert, zgłoszonych w I etapie przez firmy specjalistyczne i rzemieślników z terenu województwa jeleniogórskiego, legnickiego, wrocławskiego i zielonogórskiego, dokonano wyboru 5 ofert, zakwalifikowanych do II etapu przetargu.
Z uwagi na najkorzystniejsze warunki pod względem ceny za wykonanie robót i terminu realizacji prac, na wykonawcę wodociągu wybrany został Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Lubinie. Zgodnie z zawartą umową wodociąg budowany jest systemem zleconym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca wybuduje sieć wodociągową o długości 7,3 km i 119 sztuk przyłączy o długości 3,5 km w terminie ośmiu miesięcy (marzec - październik 1992 r.).
Budowa wodociągu dla wsi Brzeźnik stanowi II etap inwestycji wodociągu grupowego "Ocice", natomiast w III etapie przewidywana jest budowa wodociągu dla wsi Kraszewice i Nowa. Aktualnie rozbudowywana i modernizowana stacja uzdatniania wody oraz stacja trafo uwzględniają potrzeby projektowanego wodociągu dla tych miejscowości.
W ramach dotychczas zrealizowanych prac w Brzeźniku wykonane zostało ułożenie sieci o długości około 4,5 km.
Bieżący nadzór inwestorsko-autorski, prowadzony przez firmy specjalistyczne: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim oraz Zakład Projektowo-Usługowy "Projfit" w Zielonej Górze, stwarza gwarancję prawidłowego wykonania prac i terminowego oddania zadania do użytku.