Podatki i opłaty lokalne w gminie Bolesławiec na rok 1995

Podatki i opłaty lokalne w gminie Bolesławiec na rok 1995
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

1.Podatek od nieruchomości.
1)od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,10 zł. za 1 m2 powierzchni użytk.
2)od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 6,50 zł. za 1 m powierzchni użytkowej,
3)od pozostałych budynków lub ich części – 0,90 zł. za 1 m2 powierzchni użytk.
4)od budowli – 2% ich wartości,
5)za 1 m powierzchni gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,17 zł. b – pozostałych – 0,01 zł Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte zostały obiekty i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby służby zdrowia, kultury, kultury fizycznej oraz na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Terminy płatności:
-osoby prawne – do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek Urzędu,
-osoby fizyczne – podatek pobierany przez sołtysów w drodze inkasa w ratach kwartalnych do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
2.Podatek od środków transportowych,
Rada Gminy ustaliła stawki podatku w wysokości określonej w rozporządzeniu Min. Fin. z dnia 07-12-1994 r., obniżając stawkę podatku od przyczep i naczep o ładowności powyżej 1 t do 5 t włącznie, z kwoty 64 zł. do kwoty 40 zł. Rada Gminy postanowiła utrzymać obniżką w podatku w wysokości 50% ustalonych w uchwale Rady stawek, w odniesieniu do samochodów osobowych posiadających sprawne katalizatory spalin, po uprzednim przedłożeniu przez właścicieli samochodów zaświadczeń uprawnionej stacji diagnostycznej, stwierdzającej fakt zainstalowania sprawnego katalizatora. Szczegółowy wykaz stawek podatku od środków transportowych rozplakatowany został w Urzędzie Gminy, sołectwach oraz urzędach pocztowych. Termin płatności podatku w 2-ratach: do dnia 15.02 i 15.09 w urzędach pocztowych.
3.Podatek od posiadania psów.
Ustalona została roczna stawka podatku w wysokości 12 zł. od każdego psa, podlegającego opodatkowaniu. Podatku nie pobiera się od osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – od jednego psa na każde gospodarstwo. Podatek pobierany jest przez sołtysów w drodze inkasa, w terminie do dnia 30 marca roku podatkowego.
4.Opłata administracyjna.
Ustalona została stawka opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu w obecności Wójta lub osoby upoważnionej w wysokości 80 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy, przed podjęciem czynności urzędowych.
5.Podatek rolny.
W drodze uchwały Rady Gminy obniżona została cena skupu żyta, przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku na terenie gminy Bolesławiec, od kwoty 17,40 zł/kwintal. Cena skupu ma zastosowanie wyłącznie do wymiaru podatku rolnego za rok 1995.