Przetarg
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

ZARZĄD GMINY BOLESŁAWIEC OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERT na wykonanie następujących prac:
1.Wycena nieruchomości: gruntów, budynków i budowli, lokali.
2.Kompleksowa obsługa geodezyjna:
-pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenów zabudowanych i nie zabudowanych (nowe pomiary i aktualizacja),
-mapy do celów projektowych do 1,00 ha,
-sporządzenie opisu i wyrysu nieruchomości,
-wznowienie i okazanie granic nieruchomości,
-podział nieruchomości.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające uprawnienia zawodowe do samodzielnego wykonywania w/w prac, określone obowiązującymi przepisami prawa oraz osoby prawne, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie takich prac.
Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin, udostępniany w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna la, pokój nr 2.
Oferta może obejmować różny zakres w/w prac (wymienione w pkt 1 i 2 lub w pkt 1 lub w pkt 2).
Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej hasłem "PRZETARG – OBSŁUGA PRAC" w terminie do dnia 8 lutego 1995 r. w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 17.
Oferta winna zawierać:
-imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna,
-datę sporządzenia oferty,
-uwierzytelnioną kopię dokumentów, potwierdzających prawo do wykonywania prac stanowiących przedmiot przetargu,
-propozycję wynagrodzenia za pracę w formie ryczałtu,
-zobowiązanie się oferenta do wykonywania w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia przetargu, zlecanych przez organizatora, w miarę potrzeb, prac na warunkach wynegocjowanych w drodze przetargu.
Otwarcie ofert i kwalifikacja oferentów nastąpi dnia 09 lutego 1995 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 16).
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu w całości lub części, bez podania przyczyn.