Uchwała nr v/39/94 Rady Miejskiej w Bolesławcu

Uchwała nr v/39/94 Rady Miejskiej w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

UCHWAŁA NR V/39/94 RADY MIEJSKIEJ w BOLESŁAWCU z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386) Rada Miejska w Bolesławcu uchwala co następuje:
§1
1.Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na obszarze gminy miejskiej Bolesławiec w wysokości o 60 zł.
2.Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, tj. pokoi, kuchni, spiżarnmi, przedpokoi, alków, hali, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nic uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie obmiaru w świetle wyprawionych przegród pionowych (ścian) przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku określonych we właściwej Polskiej Normie.
§2
Wysokość zróżnicowanych stawek czynszu za 1 m powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających jego wartość użytkową – określa się procentowo w stosunku do stawki bazowej w tabeli oczynszowania mieszkań, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest obowiązany w terminie miesiąca od daty wejścia w życie uchwały sporządzić adresy do umów najmu, wynikające ze zmiany przepisów i przekazać je najemcom lokali.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bolesławiec.
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Administracji Domów Mieszkalnych oraz w Samorządowej Telewizji Lokalnej Bolesławiec.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Landsberg