Żyli wśród nas. Wspomnienie o Edwardzie

Żyli wśród nas. Wspomnienie o Edwardzie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Dnia 14 października b. r. na cmentarzu w Kruszynie pożegnaliśmy Edwarda Weselaka – sołtysa wsi, radnego Rudy Gminy Bolesławiec I i II kadencji, postać znaną cenioną wśród społeczeństwa gminy bolesławieckiej. Życiorys miał barwny, wypełniony ciekawymi wydarzeniami i licznymi obowiązkami.
Pan Edward Weselak urodził się w 1926 roku w Zielonej na terenach dawnego Związku Radzieckiego. W latach 1945 -1947, tj. do czasu powołaniu do czynnej służby wojskowej, był pełnomocnikiem Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego, następnie od 1949 roku sprawował obowiązki sołtysa wsi Przybymierz k/Nowogrodu Bobrzańskiego.
Od 1960 roku piastował mandat radnego Gromadzkiej Rady Narodowej w Tomaszowie Bolesławieckim, a od 1962 roku przez dwie kadencje był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, natomiast od 1986 roku – radnym Gminnej Rudy Narodowej.
W 1973 roku, z chwilą utworzeniu gmin, rozpoczął pełnienie funkcji sołtysa wsi Kruszyn. Juk podkreślał żartobliwie, mieszkańcy sołectwa wybrali go sołtysem "dożywotnie", nie chcąc słyszeć o jego rezygnacji z piastowaniu tego urzędu.
W latach 1960 – 1975 pracował na stanowisku dyspozytora w Kółku Rolniczym w Kruszynie, a następnie do 1983 roku w Zielonogórskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa w Bolesławcu, skąd odszedł nu rentę inwalidzką. W 1984 roku przekazał synowi gospodarstwo rolne o pow. ponad 5 ha.
Zawsze aktywny, zaangażowany i obowiązkowy, cieszył się dużym zaufaniem i autorytetem wśród mieszkańców wsi. Z jego inicjatywy i przy współudziale wykonano wiele prac społecznych. Do najważniejszych zaliczyć należy następujące:
- odbudowa szkoły ze zniszczeń wojennych, remonty i modernizacja dróg, budowa zatoczek autobusowych, remont świetlicy wiejskiej, oświetlenie uliczne, budowa sieci gazowej Kruszyn – Łaziska, wodociągowanie wsi, telefonizacja sołectwa, wytyczenie i zagospodarowanie wiejskiego punktu gromadzenia odpadów, uporządkowanie numeracji domów i wprowadzenie nazewnictwa ulic, budowa szatni sportowej dla Ludowych Zespołów Sportowych "Znicz", wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo oraz lokalizację działek ogrodniczych, uprządkowanie parków leśnych, odbudowa cmentarza i budowa domu przedpogrzebowego, Za swą pracę został uhonorowany odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką "Zasłużony dla Dolnego Śląsku", Odznaką "Zasłużony dla Województwa Jeleniogórskiego ", Honorową Odznaką Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia oraz Odznaką "Zasłużony Opiekun Społeczny".
Postać Edwarda Weselaka była szanowana i lubiana wśród społeczności wsi. Znal wszystkich mieszkańców sołectwa, interesował się ich problemami, mimo iż Kruszyn jest wsią o największej liczbie ludności w gminie; wsią, którą corocznie zasiedlają nowi mieszkańcy.
Miał dar rozważnego załatwiania spraw i problemów, łagodzenia drobnych konfliktów, a przy tym obdarzony był dużym poczuciem humoru, życzliwością, łagodnością i skromnością.
Taki pozostanie w naszej pamięci.