Fakty, interpelacje, wnioski

Fakty, interpelacje, wnioski
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

KSIĄDZ WŁADYSŁAW RĄCZKA HONOROWYM OBYWATELEM BOLESŁAWCA
Znany, zasłużony i powszechnie szanowany kapłan doczeka się nadania honorowego tytułu i godności w dniach lokalnego Święta Kultury -tradycyjnej "Wiosny Bolesławieckiej' . Uroczystemu ceremoniałowi towarzyszyć będzie wręczenie dyplomu i okolicznościowej plakietki.
Wniosek w tej sprawie – wraz z obszernym pisemnym uzasadnieniem zgłosił radny Paweł Śliwko, on też opracował projekt nowego regulaminu nadawania honorowego wyróżnienia wg. wzorca stosowanego przez Radę Miejską w Gdyni.
RODZINA Z KAZACHSTANU ZAMIESZKA W BOLESŁAWCU
Decyzją Zarządu Miasta przygotowane zostaną warunki do osiedlenia się jednej z rodzin polonijnych z Kazachstanu. W ten sposób miasto włączy się do pomocy niesionej rodakom za granicami kraju, zapewniając dach nad głową i pracę przybyszom. Paradoks tkwi w fakcie, że w pobliżu grodu nad Bobrem istnieją całe poligonowe poradzieckie miasteczka, które dziś straszą pustką dewastowanych domów, a nasi ziomkowie ze wschodu żyją w poczuciu zagrożenia i chcą masowo przesiedlić się do ojczystego kraju...
KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA URZĘDNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
Na kolejnej sesji radni podjęli uchwałę o powołaniu dwu komisji dyscyplinarnych orzekających w sprawach naruszenia obowiązków służbowych przez pracowników samorządowych gminy miejskiej.
W I instancji członkami komisji zostali: Bożena Cyga, Gabriela Kujawińska, Stefania Łomnicka, Danuta Nastalska, Kazimiera Popławska i Piotr Żak. Komisja Dyscyplinarna 11 instancji składa się z 7 członków – radnych: Krzysztofa Bąka, Andrzeja Czarcińskiego, Wacława Czupkiewicza, Mirosława Kuneckicgo, Edmunda Malińskiego, Huberta Prabuckiego i Piotra Romana.
NOWY INFORMATOR MIEJSKI BOLESŁAWCA Przy niedostatku folderów turystycznych, monografii i innych opracowań o mieście szczególną wartość posiada wydany na zlecenie Urzędu Miasta oficjalny informator miejski, którego pierwsze egzemplarze otrzymali radni na ostatniej sesji. 42-stronicowe wydawnictwo o dobrej jakościowo, kolorowej szacie graficznej zawiera podstawowe dane o nadbobrzańskim grodzie: schemat organizacyjny Urzędu Miasta, dane personalne dotyczące władz miejskich (wykaz radnych i członków Zarządu, komisje problemowe Rady), zamierzenia i oferty, spis ważniejszych zakładów produkcyjnych, współpracę zagraniczną z miastami: Siegburg (RFN), Pirna (RFN) i Hobro (Dania), garść interesujących danych statystycznych, informacje o ochronie środowiska, wykaz urzędów i instytucji oraz organizacji i stowarzyszeń.
Nie zabrakło krótkiego zarysu historii miasta, opisu położenia, kalendarium ważniejszych wydarzeń, propozycji spaceru po mieście i wyeksponowania walorów turystycznych okolicy, danych o kościołach, oświacie i wychowaniu, placówkach kultury, ochronie zdrowia, klubach sportowych, bazie noclegowej, gastronomii, komunikacji oraz w miarę dokładnej mapy miasta ze spisem ulic. Jak na jedno wydawnictwo można mówić o dostatku danych zarówno dla stałego mieszkańca, jak i turysty (teksty tłumaczone są na język niemiecki).
ADAM KOPEĆ – NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM ZAWODU
W bolesławieckim Cechu Rzemiosł Różnych odbyła się niecodzienna uroczystość związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Tytuł honorowy Najlepszego Nauczyciela Zawodu przyznano p. Adamowi Kopeć. Gratulujemy.
POWSTAŁA RADA PROGRAMOWA TELEWIZJI LOKALNEJ Samorządowa Telewizja Lokalna Bolesławiec, której szefuje Bogdan Pieliński, działa w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską w r. 1993. Pracuje tu 2 etatowych dziennikarzy, 2 pracowników technicznych i kierownik. 3-godzinny program tygodniowy ogląda spora część mieszkańców grodu nad Bobrem, co kosztuje budżet rocznie 450 mln. zł. Dodajmy, że bezpłatnie z ogłaszanych reklam mogą korzystać szkoły, szpitale i inne placówki tzw. sfery budżetowej.
Zarząd miasta powołał Radę Programową Telewizji Lokalnej Bolesławiec, co zapewne wzbogaci poziom pracy merytorycznej i ułatwi dostęp do "okienka" telewizyjnego nic tylko radnym, ale i licznym hobbystom czy stowarzyszeniom. W jej skład weszli aktywni przedstawiciele poszczególnych klubów: Andrzej Czarciński i Paweł Śliwko – członkowie Zarządu Miasta, Dorota Pińczuk – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Elżbieta Gawlik i Piotr Roman – przewodniczący Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Jeleniej Górze. Kompilacja doświadczenia i młodości dobrze rokuje na przyszłość...
BOLESŁAWIEC W ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
Związek Miast Polskich przekształca się w najbardziej liczące się lobby samorządowe w skali ogólnopolskiej. Należy do niego już 141 miast, w tym wszystkie największe i najbardziej liczące się. 7 października br. decyzją Zarządu ZMP Bolesławiec stał się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia, płacąc roczną składkę 253 zł od każdego mieszkańca.
W DAWNEJ STOLARNI – MUZEUM SAKRALNE
We wrześniu br. ks. mgr. Edward Bober, dziekan Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie nieczynnej już stolarni PSS bezpośrednio graniczącej z terenem należącym do kościoła. Obiekt znajduje się w złym stanic technicznym i wymaga kapitalnego remontu, który chce parafia wykonać własnym sumptem.
Ma tu powstać Regionalne Muzeum Sztuki Sakralnej oraz miejsce do pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Na ostatniej sesji radni wyrazili zgodę na takie rozwiązanie, podejmując uchwałę o oddaniu nieruchomości gruntowej zabudowanej w użytkowanie wieczyste na cele kulturalno – oświatowe w drodze bezprzetargowej. Można oczekiwać że w niedalekiej przyszłości muzeum stanic się jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta.
CZŁONKOWIE KOMISJI SPOZA SKŁADU RADNYCH
Dużo kontrowersji wzbudziło uzupełnienie składu poszczególnych komisji problemowych o nowych członków spoza Rady Miejskiej. Zabrakło "dogadania się" poszczególnych klubów, stąd spore emocje, polemiki i rozczarowanie wielu ludzi.
Ostatecznie tajnym głosowaniu poszerzono składy komisji o następujące osoby:
-Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Leszek Rydnak i Bożena Szymczak;
-Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Feliks Drozdowski, Zbigniew Kacprzak i Bogusław Sobolski;
-Komisja Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego – Zenon Pilarski;
-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Kornel Filipowicz, Jan Kulczycki i Ryszard Skawiński;
-Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – Danuta Bartczak i Barbara Mazur.