Urząd Gminy i Miasta w Nowogrodźcu

Urząd Gminy i Miasta w Nowogrodźcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Rok 1995 upłynął jako kolejny rok wytężonej pracy. Wstępna ocena wykonania budżetu daje nadzieję, że (wykonanych zostało wiele dodatkowych prac) sytuacja finansowa Gminy poprawia się. Dowodem na to jest zabezpieczenie bieżącego finansowania realizowanych zadań bez konieczności przerywania ich, czy zaniechania realizacji. Udział nakładów na inwestycje wynosi 25% budżetu.
Miniony rok był pierwszym rokiem prowadzenia "oświaty" przez gminę jako zadanie własne. Zakończono niemal wszystkie prace związane z utworzeniem jednostek budżetowych, przekazaniem im majątku.
Znacznie zaawansowano roboty przy budowie Szkoły w Nowej Wsi i rozbudowy szkół w Gościszowie i Godzieszowie.
Nie musiały być podejmowane "niepopularne" decyzje w Przedszkolu (likwidacja oddziałów).
W rolnictwie – dal się zauważyć zwiększony popyt w zakresie kupna i dzierżawy gruntów. Zakończono wodociągowanie Jeleniowa.
W transporcie łącznie zrealizowano 4689 mb dróg gminnych i 6215 mb dróg przy bardzo dużym zaangażowaniu środków gminy.
W łączności – przygotowano dokumentację na realizację II etapu telefonizacji miasta Nowogrodziec, kupno i instalacja cetrali telefonicznej w Wykrotach 100NN.
W gospodarce komunalnej – wysokie tempo prac w zakresie uzbrojenia terenów w mieście, elektryfikacja, gazyfikacja oraz oświetlenie ulic: Polna, Nowogrodzka i miejscowość Nowa Wieś, Kol. N-c, Czerna.
Nabrały rozpędu przygotowania związane z realizacją niezwykle ważnych zadań dla miasta i gminy tj. SUW N-c oraz wysypiska komunalnego. Koszt realizacji w 1996 r. – 1.200 tys. zł.
W kulturze i sztuce – odbyło się wiele imprez rangi gminnej, jak np. Spartakiada Związku Gmin "Kwisa", Gminne Dożynki, Rejonowe Zawody Straży Pożarnych, Wybory Miss, Mini Lista Przebojów, swoja działalność kontynuowały zespoły ludowe "Milikowianki" i "Gościszowianki".
W Opiece Społecznej – możliwe było zabezpieczenie podstawowych potrzeb (świadczeń) dla podopiecznych MGOPS przy nadal dużym beztrobociu.
W kulturze fizycznej – po dłuższej przerwie powstały nowe drużyny LZS, odremontowano Stadion Komunalny, szerszymi działaniami objęto sport szkolny.
W administracji – przystąpiono do oczekiwanego od dawna remontu wnętrza budynku Ratusza. Osiągnęły półmetek prace związane z opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy. Zakończono prace związane ze Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Główna uwaga w roku 1996 kierowana jest na zadania, które muszą być zakończone, aby stworzyć podwaliny i dobry start dla następnych. Te najważniejsze "dokumenty" wyznaczą kierunki rozwoju Gminy do roku 2000.
Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Józef Kata Sekretarz Urzędu