Gmina Bolesławiec

Gmina Bolesławiec
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Liczba mieszkańców 10.942. Powierzchnia 289 km2. Dochody ogółem 5.098.104 zł, w tym własne 3.087.573 zł.
Ubiegły rok był pierwszym pełnym okresem realizacji zadań społeczno-gospodarczych w naszej gminie, których kierunki określiła Rada Gminy w przyjętym programie działania na bieżącą kadencję. Znalazły się w nim zarówno zadania stanowiące kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji (wodociągowanie wsi, budowa ciągów komunikacyjnych, poprawa bazy dydaktycznej, warunków sanitarno­higienicznych w placówkach oświatowych i rozwoju kultury fizycznej młodzieży szkolnej), jak również zadania zupełnie nowe. Do tych ostatnich należy wzmożenie działań proekologicznych, polegających na stworzeniu programów kompleksowej gazyfikacji i kanalizacji gminy oraz uporządkowaniu gospodarki odpadami stałymi.
Do najistotniejszych zadań zrealizowanych w 1995 roku należało wybudowanie wodociągu dla wsi Chościszowice, Kozłów, Stara Oleszna i Suszki. Do wykonania pozostał w naszej gminie jedynie wodociąg dla wsi Krępnica, którego budowę zaplanowano na 1997 rok. Kolejne ważne zadania to budowa około 19 km dróg gminnych (w tym 7 km o nawierzchni asfaltowej) oraz zakończenie gazyfikacji wsi Kruszyn i budowa sieci gazowej dla wsi Dobra i Łąka. Ukończone zostały roboty budowlano-montażowe sieci kanalizacyjnej dla wsi Nowe Jaroszowice i rozpoczęto rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków (trzcinowej). Wspólnie z Wojewódzką Dyrekcją Dróg przystąpiono do budowy mostu betonowego na rzece Bóbr, łączącego wsie Krępnica i Dąbrowa. Przeprowadzono kompleksowe wapnowanie gleb. Przygotowano, we współpracy z miastem Bolesławiec, program gospodarowania odpadami stałymi.
Duża wagę przywiązywano do przedsięwzięć na rzecz poprawy bazy technicznej służącej rozwojowi społecznemu i kulturalnemu gminy. Przeprowadzono modernizację i remonty szkół podstawowych w Trzebieniu i Łaziskach. Zasadniczej poprawie warunków nauczania i sanitarno-higienicznych wymagają teraz jedynie placówki w Brzeźniku i Kraśniku Górnym, a więc tylko dwie z trzynastu funkcjonujących w gminie. Zakończono budowę sali gimnastycznej w Ocicach, zmodernizowano salę w Trzebieniu i rozpoczęto podobną inwestycję w Kraśniku Dolnym. Przystąpiono do budowy świetlicy wiejskiej – wspólnej dla wsi Bożejowice, Rakowice i Otok. Zorganizowano letni wypoczynek dla młodzieży szkolnej z terenów ekologicznie zagrożonych (300 osób).
Do sukcesów zaliczyć należy niewątpliwie utrzymanie w ubiegłym roku wysokiego wskaźnika nakładów inwestycyjno-remontowych, wynoszącego ok. 60% globalnej kwoty wydatków budżetowych. Było to możliwe dzięki olbrzymiej dyscyplinie w ściąganiu należności tworzących dochody własne oraz bardzo poważnemu obniżeniu poziomu zaległości podatkowych do około 48%, w tym całkowitej ich likwidacji przez Agencję Własności Rolnej S.P.
Rok 1995 nie był jednak wyłącznie pasmem sukcesów naszego samorządu. Największym niepowodzeniem był brak jakiegokolwiek postępu, a nawet dalszych perspektyw na poprawę stanu łączności telefonicznej na terenie gminy. Małą pociechą jest dla nas fakt, że problem ten dotyczy większości gmin polskich, szczególnie wiejskich. Głęboki niepokój wywołuje również brak mocnego lobby samorządowego, które byłoby równorzędnym partnerem dla Rządu RP, a szczególnie ministra finansów do rozmów, mających na celu określenie korzystnych i trwałych zasad finansowania gminy oraz przeciwdziałania zabiegom "fiskusa" o systematyczne ograniczanie źródeł dochodów budżetowych na zasadach prawa powielaczowego. Nie bez wpływu na kondycję finansową samorządów, a więc i gminy Bolesławiec, w latach następnych pozostanie również przejęcie szkół podstawowych. Konieczność zabezpieczenia minimalnego poziomu wydatków bieżących, zapobiegającemu dekapitalizacji bazy oświatowej zmusza samorządy do sięgnięcia do własnej kiesy w celu uzupełnienia subwencji. Fakt ten w niekorzystny sposób obniży możliwości inwestycyjne gmin, również tych zaliczonych do bardziej zamożnych.
Wójt
Kazimierz Gawron
Przewodniczący Rady Władysław Majkowski