Z dziejów miasta. Charakterystyka ogólna ludności parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983

Z dziejów miasta. Charakterystyka ogólna ludności parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Przybliżając czytelnikowi problemy omawianej parafii chcemy w niniejszym artykule powiedzieć kilka słów o jej liczebności oraz wieku i wykształceniu wiernych.Liczebność mieszkańców parafii w latach 1970-83 miała charakter bardzo dynamiczny. W 1970 roku mieszkało w niej 7100 osób, w 1972 -11500, w 1979 -12019 i w 1983 -12892 osoby. Stopniowy wzrost liczby parafian można tłumaczyć rozwojem terytorialnym parafii w 1972 roku oraz migracją i przyrostem naturalnym. Choć ogólna liczba pozwala nam pod względem ekologicznym nazwać opisywaną jednostkę administracyjną – parafią miejską, to należy jednak uwzględnić i to, że w omawianych szacunkach liczbowych około 50 procent stanowili parafianie gorliwi, a po około 25 procent parafianie niesystematycznie praktykujący i obojętni religijnie. Powyższy stan rzeczy pozwala wyprowadzić wniosek, że liczba mieszkańców parafii nie równała się liczbie katolików, ale obejmowała również ludzi niewierzących i obojętnych.Biorąc pod uwagę wiek parafian, należy stwierdzić, że w omawianym okresie znaczną część stanowili wierni w wieku średnim (40-60 lat=37,3 procent), którzy bądź korzystając z wcześniejszej emerytury zrezygnowali już z pracy zawodowej, bądź też pracowali jeszcze w różnych zakładach, biurach czy instytucjach Drugą pod względem liczebności grupę wiekową stanowili parafianie młodsi (30-40 lat=23,6 procent) zajęci pracą zarobkową i wychowywaniem dorastających dzieci. Pokolenie (25-30 lat = 20,5 procent), które przejmowało obowiązki swoich rodziców związane z pracą i utrzymaniem dopiero co założonej rodziny oraz wychowywaniem małych dzieci, stanowiło kolejny przedział wiekowy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ponieważ osoby te ukończyły 25 rok życia, a nie rozpoczęły 30 roku, można je określić mianem młodzieży starszej. Natomiast najmniejszy procent wiernych w stosunku do ogólnej liczby parafian przypadał na osoby, które przekroczyły już 60 rok żyda (18,6 procent) i korzystające z przysługującej im emerytury.Wskaźnikiem, który może także dopomóc w charakterystyce mieszkańców parafii, jest jeszcze ich pozycja społeczna Trudno ją precyzyjnie określić, dlatego w przybliżeniu mówimy jedynie o zatrudnieniu parafian. W latach 1970-83 w parafii było około 32 procent pracowników umysłowych, 43 procent pracowników fizycznych i około 25 procent emerytów i rencistów.Ostatecznie należy powiedzieć, że w latach 1970-83 wspólnota religijna Matki Bożej Nieustającej Pomocy należała do grupy parafii miejskich o średniej wielkości. Występowała w niej przeciętna gorliwość religijna. Była zdominowana przez wiernych w średnim wieku, mających w większości status pracowników fizycznych.