Prezentacja Rady Gminy II Kadencji

Prezentacja Rady Gminy II Kadencji
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

I. RADNI RADY
GMINY BOLESŁAWIEC
II KADENCJI
I REPREZENTOWANE PRZEZ
NICH OKRĘGI WYBORCZE:
1.Bolesławiec, Nowe Jaroszowice – ADAM JANIEC
2.Chościszowice, Dobra – WŁADYSŁAW MAREK NOWAK
3.Bożejowice nr 1-11, Rakowice – ADOLF RÓŻNICKI
4.Bożejowice nr 12-69, Otok – WOJCIECH RÓŻNICKI
5. Brzeźnik nr 40-130 – JAN DURDA
6.Brzeźnik nr 1-39, Mierzwin – ALOJZY MATEJEWICZ
7. Dąbrowa, Krępnica – JAN PUK
8.Golnice, Łąka – URSZULA RÓG
9. Kozłów, Parkoszów, Stara Oleszna – ANDRZEJ ADASZEWSKI
lO. Trzebień, Trzebień Mały – ZBIGNIEW BOŻĘCKI
11. Lipiany, Nowa Wieś – JÓZEF RYSZARD WIŚNIEWSKI
12.Kraśnik Dolny – STANISŁAW GRASZA
13.Kraśnik Górny – EDWARD MAŁEK
14. Kruszyn ulice: Akacjowa, Bukowa, Cyprysowa, Dębowa, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wiśniowa – HENRYK OSTROWSKI
15. Kruszyn ulice: Brzoskwiniowa, Główna, Kasztanowa, Leszczynowa, Morwowa, Orzechowa – EDWARD WESELAK
16. Kruszyn ulice: Czereśniowa, Głogowa, Jaśminowa, Jesionowa, Kalinowa, Lipowa, Świętojańska, Łaziska nr 77-87 – MIROSŁAW HORZEMPA
17. Łaziska nr 1-76 -STANISŁAW GRABOWSKI
18. Kraszowice, Nowa – WŁADYSŁAW MAJKOWSKI
19. 0cice nr 1-70 -STANISŁAWA POTOCKA
20. Ocice nr 71-122, Ocice kolonia Pietruszka, Ocice
II. Na I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Władysława Majkowskiego, który został wybrany jednocześnie delegatem Gminy do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego. Podczas obrad II Sesji w dniu 06 lipca br. podjęto uchwały w sprawie wyboru:
a) Wiceprzewodniczących Rady Gminy: Pan Jan Durda i Pan Władysław Marek Nowak,
b)Wójta Gminy: Pan Kazimierz Gawron (wybrany na to stanowisko jednogłośnie),
c)Zarządu Gminny w składzie: Pan Kazimierz Gawron -Przewodniczący Zarządu, Członkowie: Pani Stanisława Potocka, Pan Zbigniew Bożęcki, Pan Tadeusz Hil, Pan Mirosław Horzempa,
d)Przewodniczączych Komisji stałych:
- Komisja Budżetu i Infrastruktury – Pan Henryk Ostrowski,
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Jan Puk, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Pani Urszula Róg, Komisja Rewizyjna – Pan Józef Ryszard Wiśniewski
KOMISJE STAŁE RADY GMINY I PRZEDMIOTY ICH DZIAŁANIA:
1.Komisja Budżetu i Infrastruktury: gospodarka finansowa gminy, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budownictwo i inwestycje infrastruktury technicznej, transport i łączność, handel, rzemiosło i usługi
2.Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: produkcja roślinna i zwierzęca, gospodarka i obrót ziemią, melioracje i łąkarstwo, leśnictwo i łowiectwo, ochrona środowiska.
3.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych: oświata i wychowanie, kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, przeciwdziałanie skutkom bezrobocia.
4 Komisja Rewizyjna: kontrrolowanie działalności Zarządu Gminy i jednostek podporządkowanych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przepisami prawa dla innych organów, przedkładanie Radzie Gminy informacji opinii i oceny wynikających z przeprowadzonych kontroli, opiniowanie wniosków w sprawie odwołania Zarządu Gminy lub poszczególnych jego członków, dokonywanie ocen sprawozdań z wykonania budżetu gminy i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy.