Uchwała nr XIII/329/94 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 maja 1994 r

Uchwała nr XIII/329/94 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 maja 1994 r
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/154/92 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych z zasobów komunalnych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.), art. 2, art. 4 ust. 8, art. 21 ust. 1, 7 i 9, art. 38 i 39 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednolity – Dz. U. Nr 30 z 1991 r. poz. 127 z późn. zm.), § 9, § 11 ust. 2 i 3, § 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 72, poz. 311) – w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1994 r. (III AZP 22/93) – Rada Miejska w Bolesławcu – uchwala co następuje:
§ 1
W § 5 Uchwały Nr XXII/154/92 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 31 marca 1992 r. uchyla się ust. 4 i ust. 5 o brzmieniu: "4. W przypadku jednorazowej zapłaty całości ceny – udziela się nabywcy bonifikaty w następującej wysokości:
a)30% – gdy następuje równoczesny wykup lokali, w wyniku którego wszystkie mieszkania w danym domu przestają być własnością gminy i zostanie ustanowiony nowy zarządca;
b)20% – we wszystkich pozostałych przypadkach.
5. Bonifikata, o której mowa w p-cie 4 -przysługuje w wysokości 10% w przypadku wykupu lokali w domach jednorodzinnych lub budynkach dwumieszkaniowych."
§2.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bolesławiec.