Gmina po czterech latach

Gmina po czterech latach
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Mijająca kadencja Rady Gminy w latach 1990-1994 skłania do dokonania podsumowania dotychczasowych efektów zrealizowanych z zadań gospodarczych na terę nie gminy.
Początek kadencji nowej Rady rozpoczął się przejęciem do realizacji zadań uchwalonych przez Gminną Radę Narodową, zarówno planu rocznego na 1990 rok, jak i zamierzeń perspektywicznych na lata najbliższe. Była to niejako kontynuacja rozpoczętego przez GRN kierunku inwestycyjnego.
Stwierdzić należy, iż corocznie, uwzględniając potrzeby mieszkańców wsi, przystępowano do realizacji zadań najistotniejszych, poprawiających w odczuwalny sposób warunki życia społeczeństwa gminy. Szeroka gama potrzeb ogólnospołecznych skłaniała Radę do dokonywania niełatwego wyboru najbardziej celowych, pilnych i niezbędnych prac do realizacji, w oparciu o wypracowane dochody budżetowe.
Wiele starań i zabiegów wymagało od nas zrealizowanie planu dochodów, mając na względzie niepewną sytuację ekonomiczną kraju, rzutującą w bezpośredni sposób na kondycję finansową przedsiębiorstw i zakładów pracy, będących płatnikami zobowiązań pieniężnych do budżetu gminy.
Staraniem naszym do budżetu wpływały corocznie dochody pozaplanowe, głównie ze środków funduszy celowych, przeznaczonych na realizację określonych zadań.
Dochody ponadplanowe i środki pozaplanowe pozwoliły nie tylko na pełną realizację zadań planu, ale na jego znaczne rozszerzenie i przekroczenie.
Dorobek minionych 4-ch lat jest bogaty i różnorodny. Dokładano starań, aby w ramach środków, jakimi dysponowaliśmy, zaspokojone zostały potrzeby społeczne we wszystkich dziedzinach, aby rozwój gospodarczy naszych wsi był jak najbardziej harmonijny i równomierny.
Jednym z naszych chlubnych osiągnięć jest kontynuacja wodociągowania wsi. Uznając tę dziedzinę za jedną z najważniejszych i priorytetowych, przeznaczano każdego roku zarówno z dochodów bieżących, jak również z nadwyżek budżetowych, środki na realizację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę. W okresie tym wykonano wodociągi dla wsi:
- Dąbrowa-Kraśnik Dolny-Kraśnik Górny,
- Brzeźniak,
- Kraszowice-Nowa-Śliszów (kolonia Ocic),
- sieć dosyłowa Stare Jaroszowice – Nowe Jaroszowiceo łącznej długości sieci tranzytowej ok. 47km i sieci rozdzielczej ok. 17,5km.
W trakcie realizacji znajdują się wodociągi dla wsi: Dobra oraz Trzebień-Trzebień Mały-Parkoszów; trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy wodociągu w Golnicach. Ponadto do najbardziej widocznych efektów prowadzonej działalności na przestrzeni upływającej kadencji zaliczyć należy następujące dokonania na rzecz rozwoju gminy:
- budowa gazociągu Kruszyn-Łaziska,
- partycypacja w zakupie i w budowie stacji redukcyjnej dla potrzeb gazyfikacji wsi Dobra oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gazociągu dla tej wsi,
- budowa nawierzchni asfaltowych: na drogach wojewódzkich o długości ok. 10,5 km i na drogach gminnych o długości ok. 27 km oraz utwardzenie nawierzchni dróg gminnych gruntowych pod asfaltowanie,
- budowa zatoczek autobusowych przy drogach krajowych,
- zakup i montaż wiat przystankowych oraz słupów ogłoszeniowych dla wszystkich sołectw,
- uzupełnienie oświetlenia i częściowe oznakowanie dróg,
- telefonizacja wsi Łaziska, w ramach czynu społecznego mieszkańców sołectwa oraz wyposażenie sołectw pozbawionych łączności telefonicznej, w sprzęt CB-Radio,
- wytyczenie i zagospodarowanie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów,
- zapewnienie dalszym 14-tu wsiom komunikacji MZK (łącznie liczba wsi objętych komunikacją miejską wynosi 21),
- remonty bieżące komunalnych budynków mieszkalnych wraz z ich eksploatacją (po przejęciu przez gminę administracji obiektów),
- komunalizacja mienia gminy,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ocicach, w ramach inwestycyjnego czynu społecznego, budowa sali gimnastycznej w Dąbrowie oraz rozpoczęcie budowy sali w Ocicach,
- zakończenie adaptacji obiektu w Kraśniku Dolnym na szkołę,
- rozpoczęcie modernizacji szkoły porosyjskiej w Trzebieniu,
- remonty bieżące szkół, m.in. w Nowej Wsi, Nowych Jaroszowicach, Dąbrowie, Żeliszowie, Kruszynie, Kraśniku Dolnym i Górnym, Brzeźniku i Łaziskach,
-finansowanie działalności bieżącej oddziałów przedszkolnych,
- finansowanie w ramach dotacji celowej, funkcjonowania Wiejskich Ośrodków Zdrowia i Punktów Lekarskich, partycypacja w zakupie sprzętu medycznego, zapewnienie mieszkańcom wsi opieki stomatologicznej, remont kapitalny obiektu WOZ w Kraśniku Dolnym,
- finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w tym m. in. organizacji różnorodnych form działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej oraz organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy, a także utrzymania bazy lokalowej placówek kultury,
- finansowanie w ramach zadań własnych, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (objęcie opieką rodzin najuboższych).
Nie zdołano, mimo podejmowania intensywnych zabiegów i wysiłków, zrealizować zaplanowanego zakresu prac w dziedzinie telekomunikacji, polegającego na wykonaniu kompleksowej telefonizacji gminy – nastąpiło to z przyczyn od nas niezależnych. Również niepowodzeniem zakończyły się starania o wykonanie przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych we Wrocławiu, mostu na rzece Bóbr w rejonie wsi Dąbrowa-Krępnica.
Wymienione przykłady zrealizowanych zadań społeczno-gospodarczych to jedynie ogólne odzwierciedlenie prowadzonej na przestrzeni kadencji Rady działalności na rzecz prawidłowego rozwoju gminy we wszystkich dziedzinach społeczno-gospodarczych. Pomyślna realizacja zadań możliwa była dzięki autentycznemu zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych, w tym radnych, sołtysów, rad sołeckich, samorządów wsi, kierownictw i załóg przedsiębiorstw i zakładów pracy.
Efekty prowadzonej działalności widoczne są na terenie gminy. Poprawie uległ zarówno stan techniczny infrastruktury komunalnej, jak wygląd estetyczny wsi. Wykonany został bardzo szeroki zakres inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zadań poprawiających w widoczny sposób warunki bytowe mieszkańców. W każdej z dziedzin gospodarki wykonane były prace, związane z codziennym życiem mieszkańców gminy, dzięki czemu Rada Gminy w czasie dotychczasowej swej pracy w mijającej kadencji spełniła w większości pokładane w niej oczekiwania wyborców.