Obwieszczenie

Obwieszczenie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej za 1994 r.
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżelu gminy miejskiej za 1994 r. przyjcie przez Radę Miejską uchwałą Nr IX/60/95 z dnia 25 kwietnia 1995 r.
DANE PODSTAWOWE
I. Plan budżetu miasta na 1994 r. po zmianach wynosił:
-dochody112,640,574 tys. zł
-wydatki 120.791.720 tys. zł.
II.Realizacja budżetu za ubiegły rok przedstawia się następująco:
A.dochody ogółem 118.592.300 tys. zł. tj. 105,3 % planu w tym:
1.podatek od nieruchomości 26.166.455 tys. zł.
2.podatek od środków transportowych 6.592.530 tys. zł.
3.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 36.004.149 tys. zł.
4.dochody z majątku gminy 17.057.667 tys. zł.
5.pozostałe podatki i opłaty 16.180.985 tys. zł.
6.subwencja ogólna z budżetu państwa 3.882.312 tys. zł.
7.dotacje celowe na zadania zlecone i własne 12.708.202 tys. zł.
B.wydatki ogółem 117.379.237 tys. zł. tj. 97,2 % planu z tego:
1.gospodarka komunalna 30.958.653 tys. zł.
2.gospodarka mieszkaniowa 23.081.245 tys. zł.
3.oświata i wychowanie 18.288.438 tys. zł.
4.kultura i sztuka 10.033.235 tys. zł.
5.ochrona zdrowia 2.273.982 tys.zł.
6.opieka społeczna 15.890.578 tys. zł.
7.kultura fizyczna i sport 3.564.000 tys. zł.
8 admin. samorządowa i pozostałe wydatki 13.289.097 tys. zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przekazano:
-dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości
54.220.848 tys. zł.
w tym na: komunikację miejską 7.370.567 tys. zł.
utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych 21.600.000 tys zł. działalność przedszkoli i żłobka 14.675.281 tys. zł. działalność jednostek upowszechniania kultury i sportu (BOK., Biblioteka. Muzeum, M.O.S. i R.) 10.484.000 tys. zł.
-dla jednostek państwowej sfery budżetowej udzielono pomocy finansowej w wysokości 4.664.438 tys, zł. z tego dla:
placówek oświatowych 3.039.438 tys. zł.
placówek służby zdrowia 890.000 tys. zł.
klubów i stowarzyszeń sportowych 735.000 tys. zł.
-na inwestycje wydatkowano ogółem 15.396.657 tys. zł. w tym:
-zbrojenia terenów pod budownictwo 5.262.371 tys. zł.
-oczyszczalnia ścieków ul. Graniczna 3.079.000 tys. zł.
-budowa dróg lokalnych 605.000 tys. zł.
-budowa przedszkola ul. D. Młyny 1.780.200 tys. zł.
III.Nadwyżka wpływów nad wydatkami w 1994 r.
wyniosła 1.213.063 tys. zł.
IV,Pełne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miejskiej za 1994 rok jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec PI. M.J.Piłsudskiego 1 w pokojach 101, 107, 201 i 217 w godzinach pracy Urzędu.