Uchwała nr 56/95

Uchwała nr 56/95
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

UCHWAŁA Nr 56/95 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 1995 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste – w drodze przetargu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 30 poz. 127 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 2, § 2 ust. 1 i 2 lit. "a" i ust. 3, § 7, § 13 ust. 3 uchwały Nr XXXI/243/93 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi – Zarząd Miasta Bolesławiec – uchwala, co następuje:
$1
1.Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat -nieruchomości niezabudowane, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Przedmiotowe grunty są własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec -przeznaczenie ich pod budownictwo mieszkaniowe jest zgodne z zatwierdzonym planem realizacyjnym osiedla "Kwiatowego" miasta.
§2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec na okres 6 tygodni od daty podjęcia uchwały.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Bolesławiec.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.