Matura
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Maj, jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, zaczynają kwitnąć kasztany i w szkołach średnich rozpoczynają się matury. Dla abiturientów jest to trudny egzamin. Przygotowywali się do niego przez cały czas pobytu w szkole. Obecna matura różni się od tej zdawanej przed laty.
Zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem (Zarządz. MEN z31.11.91 r.), egzamin dojrzałości jest formą komisyjnej oceny poziomu wykształcenia ogólnego absolwentów szkól średnich. Składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej egzamin obejmuje dwa przedmioty: język polski we wszystkich typach szkół, drugi przedmiot w zależności od typu szkoły. W liceach może to być: historia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny, język łaciński. W technikach abiturienci mogą wybierać między matematyki), a historią. W części ustnej egzamin obejmuje w liceach ogólnokształcących trzy przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i jeden z następujących przedmiotów do wyboru: drugi język obcy nowożytny, język łaciński, grecki, historię, geografię, biologię z higieną i ochroną środowiska, matematykę, fizykę, chemię. W szkołach zawodowych dwa przedmioty: język polski i jeden z następujących przedmiotów do wyboru: język obcy nowożytny, historię, geografię, biologię, matematykę, fizykę, chemię.
Do egzaminu ustnego są dopuszczeni abiturienci, którzy otrzymali oceny pozytywne z obu przedmiotów. W przypadku oceny niedostatecznej z drugiego przedmiotu pisemnego, zdający ma prawo przystąpić do poprawkowego egzaminu ustnego, jeżeli w dwóch ostatnich klasach otrzymał z tego przedmiotu oceny końcowe conajmniej dobre.
Absolwent, który otrzymał pozytywne oceny z obu przedmiotów w części pisemnej, a w części ustnej otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, ma prawo powtórnie przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej zorganizowanej w ostatnim tygodniu sierpnia.
Absolwent, który nie przystąpi! do egzaminu lub go przerwał, albo otrzymał więcej niż jedną ocenę niedostateczną może przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu dwóch lat. W czasie powtórnego egzaminu komisja zalicza część pisemną jeżeli z obu przedmiotów otrzymał oceny pozytywne oraz te przedmioty z części ustnej, z których otrzymał oceny conajmniej mierne. Po upływie dwóch lat absolwent musi składać egzamin ze wszystkich przedmiotów części pisemnej i ustnej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania.
Matury rozpoczną się we wszystkich szkołach ponadpodstawowych naszego miasta w dniu 9 maja. Wszystkim, którzy przystąpią do egzaminu dojrzałości, a szczególnie abiturientom Technikum Mechanicznego, życzę zdania egzaminu i uzyskania najwyższych ocen.