Uchwała nr VI/53/95

Uchwała nr VI/53/95
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

UCHWAŁA Nr VIII/53/95 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 22 marca 1995 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne.
Na podstawie art. 26 i 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
1.Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na obszarze gminy wiejskiej Bolesławiec w wysokości 0,50 zł.
2.Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, w rozumieniu uchwały, uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkaniowym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie obmiaru w świetle wyprawionych przegród pionowych ścian przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku, określonych we właściwej Polskiej Normie.
1.Wysokość zróżnicowanych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających jego wartość użytkową, określa się procentowo w stosunku do stawki bazowej.
2.Tabelę czynników wpływających na zmianę wysokości stawki bazowej czynszu określa załącznik do niniejszej uchwały.
§3 Wysokość czynszu za użytkowanie dodatkowych pomieszczeń gospodarczych, poza przynależnymi do lokalu, ustala się w wysokości 40 % stawki bazowej czynszu regulowanego.
§4
1.Ustala się wysokość czynszu za najem lokali socjalnych, będących w zasobie mieszkaniowym gminy w wysokości 50 % stawki bazowej czynszu regulowanego.
2.Przy obliczeniu czynszu za lokal socjalny nie stosuje się czynników obniżających i podwyższających stawkę bazową.
1.Lokale o powierzchni przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem za zapłatę czynszu wolnego, ustalonego w drodze przetargu.
2.Stawka wywoławcza czynszu wolnego wynosi co najmniej 100 % stawki bazowej czynszu regulowanego.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Bolesławiec.
$7 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Bolesławiec i Urzędzie Gminy.
Załącznik do Uchwały Nr VI11/53/95 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 22.03.95 r.
TABELA CZYNNIKÓW PODWYŻSZAJĄCYCH I OBNIŻAJĄCYCH STAWKĘ BAZOWĄ CZYNSZU
Dodatkowe czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową mieszkania, wpływające na wysokość czynszu: i. Obniżające stawkę bazową:
1.Mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki – 40 %
2.Mieszkanie bez łazienki w lokalu – 5 %
3.Mieszkanie bez we w lokalu – 5 %
4.Mieszkanie bez instalacji wodociągowej a/ w lokalu mieszkalnym – 10 %
b/ w budynku – 15 %
5.Mieszkanie bez instalacji kanalizacyjnej w budynku – 15 %
6.Mieszkanie położone w miejscowościach innych niż: Brzeźnik, Bolesławiec, Bożejowice-Rakowice, Chościszowice, Dobra, Kruszyn, Łaziska, Łąka, Otok -10 %
7.Obniżka czynszu może nastąpić tylko z. tytułu dwóch czynników i nie może przekroczyć 40 % stawki bazowej.
II. Podwyższające stawkę bazową:
1.Za wyposażenie mieszkania w centralne ogrzewanie:
a/ ogrzewanie energią cieplną dostarczaną centralnie – 20 % b/ ogrzewanie z kotłowni lokalnych lub domowych – 15 %
2.Za położenie mieszkania na I piętrze – 5 %
3.Za wyposażenie mieszkania w instalację gazową – 15 %
4.Lokale mieszkalne w budynkach wolnostojących, zamieszkiwanych przez nic więcej niż 4 rodziny – 20 %.