Budżet gminy po i półroczu 1995

Budżet gminy po i półroczu 1995
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Wykonanie planu budżetu gminy Bolesławiec w I półroczu poddane zoslało ocenie Rady Gminy w dniu 30.08. b.r. Uchwały Rady Gminy stanowiły o przyjęciu sprawozdania półrocznego z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zmian w planie, wynikających z wykonania ponadplanowych dowodów.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przebieg wykonania budżetu gminy w I półroczu. Uznano za prawidłową i zgodną z prawem budżetowym, realizację dochodów i wydatków gminy, w tym szczególnie inwestycji i remontów.
Budżet tegoroczny podobnie jak w latach ubiegłych, opiera się w głównej mierze o dochody własne, realizowane przez Urząd Gminy oraz Izbę Skarbową. Izba ponadto realizuje dochody państwa, które stanowią procentowy udział w budżecie gminy. Na przestrzeni omawianego okresu dochody zrealizowano w 64 procentach planu rocznego, przy czym w niektórych rodzajach podatków planowane wpływy zostały znacznie przekroczone (podatek od nieruchomości, od osób fizycznych, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, odsetki na rachunkach bankowych).
Wydatki budżetowe zaplanowane zostały z uwzględnieniem poszczególnych dziedzin gospodarczych. Główne kierunki wydatkowania środków zaproponowane zostały w oparciu o rozeznane niezbędne potrzeby społeczne mieszkańców wsi. Spośród zaplanowanych na rok bieżący zadań zdołano wykonać w znacznym stopniu prace o charakterze inwestycyjno -remontowym, rozszerzając jednocześnie zakres zadań, przyjętych do realizacji do końca b.r. Działanie takie możliwe było dzięki prawidłowej realizacji wpływów podatkowych oraz skutecznym zabiegom, mającym na celu pozyskanie dodatkowych środków do budżetu. Należały do nich m.in.:
-skuteczne starania o pozyskanie środków celowych z budżetu Wojewody Jeleniogórskiego;
-partycypacja przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, w ramach wzajemnych zobowiązań umownych;
-negocjacje na przetargach korzystnych stawek na realizację zadań, w celu obniżenia kosztów ich wykonania.
Dzięki takim działaniom zdołano zrealizować następujące inwestycje i remonty, w znaczący i odczuwalny sposób wpływające na poprawę warunków życia społeczności wiejskiej:
-budowa wodociągów wiejskich dla wsi: Suszki, Chościszowice, Siara Oleszna-Kozłów o łącznej dł. sieci przesyłowej 17,5 km i 115-tu przyłączach o łącznej dł. 3,5 km (aktualnie na terenie gminy pozostało do zwodociągowania jedno sołectwo na 29 istniejących);
-asfaltowanie dróg gminnych o łącznej dł. 4 km, wykonanie nawierzchni kamiennej i żwirowej dróg o dł. 1 km, profilowanie równiarką gminną dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych o łącznej dł. ok. 30 km. oraz wybudowanie 7 nowych zatoczek autobusowych przy drogach krajowych, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
-zawarcie umowy określającej warunki realizacji zasady finansowania inwestycji, polegającej na budowie mostu betonowego na rzece Bóbr w ciągu drogi wojewódzkiej we wsi Dąbrowa oraz zakończenie przygotowań związanych z budową chodnika i zatoczki autobusowej przy drodze krajowej w Kruszynie;
-uruchomienie wspólnie z PKS Bolesławiec, dwóch linii autobusowych w ramach tzw. "komunikacji gminnej" oraz zwiększenie ilości kursów PKS na niektórych istniejących liniach;
-rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji we wsi Nowe Jaroszowice oraz opracowanie koncepcji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na bazie biologicznych oczyszczalni przydomowych;
-opracowanie koncepcji programowej na kompleksową gazyfikację gminy i rozpoczęcie gazyfikacji wsi Dobra;
-nabycie nieruchomości zabudowanej, z przeznaczeniem na organizację bazy sprzętu komunalnego w Kruszynie;
-wykonanie remontów dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych;
-zakończenie I etapu modernizacji remontu szkoły porosyjskiej w Trzebieniu i przekazanie obiektu do eksploatacji;
-kontynuacja prac przy budowie sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Ocicach oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sal przy szkołach w Kraśniku Dolnym i Kruszynie;
-rozpoczęcie remontu Szkoły Podstawowej w Łaziskach;
-remonty placówek kultury oraz opracowanie dokumentacji na budowę sali wiejskiej w Otoku, dla potrzeb wsi: Otok, Bożejowice i Rakowice;
-sfinansowanie kosztów zakupu materiałów na budowę szatni sportowej w Brzeźniku, w ramach kontynuowanego czynu społecznego;
-zakup materiałów na ogrodzenie części cmentarza we wsi Łaziska, w ramach inicjatywy społecznej mieszkańców.
Zrealizowane zadania inwestycyjno-remontowe prowadzone były przy wydatnym współudziale i zaangażowaniu rad sołeckich, samorządów wsi oraz zainteresowanych zakładów pracy i instytucji, a ponadto:
-konserwacja i odbudowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
-uzupełnienie kilku punktów świetlnych w miejscach niebezpiecznych w ruchu drogowym oraz konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, wraz z odpłatnością za zużycie energii elektrycznej; porządkowanie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów;
-dofinans. komunikacji MZK;
-bieżące utrzymanie budynków komunalnych;
-finansowanie działalności bieżącej oddziałów przedszkolnych, zgodnie Z ustawą;
-finansowanie w ramach dotacji celowej, funkcjonowania Wiejskich Ośrodków Zdrowia i Punktów Lekarskich.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadził, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjną oraz współorganizował letni wypoczynek dla 300 dziieci z terenu gminy, w miejscowościach nadmorskich i nad jeziorem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społ. udzielał wsparcia podopiecznym, znajdującym się w trudnej sytuacji materiałowej, w tym dokonał wypłat dodatków mieszkaniowych.
Plan budżetu po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 4.914.489 zł;
wykonanie dochodów – 64%,
wydatków -41,5%.